Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

VOOR DE KOOP EN HUUR VAN GOEDEREN VAN STRETCHED.BE BV

TOEPASSINGSGEBIED

Tenzij expliciet anders bedongen, komt elke overeenkomst met Stretched.be tot stand onder de hierna vermelde algemene voorwaarden en desgevallend de bijzondere voorwaarden vermeld in de offerte. De bijzondere voorwaarden zullen voorrang hebben op de algemene. De algemene en bijzondere voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten, zelfs in geval van ondertekening door Stretched.be van een contract of enig ander document dat uitgaat van de klant.

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST - OFFERTES

Een bestelling is pas definitief bij ondertekening of betalen van het voorschot door de klant met huidige algemene voorwaarden als bijlage of vermeld op website. Een bestelling kan niet worden geplaatst, zonder aanvaarding van de algemene voorwaarden.

Offertes van Stretched.be vervallen, behoudens andersluidende vermelding op de offerte zelf, 30 dagen na datum van uitgifte.

BESTELLING TEN BEHOEVE VAN EEN DERDE

Indien een bestelling wordt geplaatst ten behoeve van een derde, is diegene die de bestelling plaatst hoofdelijk aansprakelijk met de begunstigde van de bestelling voor alle daaruit voortvloeiende verplichtingen. Zelfs indien de bestelling op verzoek van de bestellende klant aan een derde wordt gefactureerd.

PRIJS

De prijs op de offerte is de prijs die zal worden gefactureerd en is steeds exclusief btw.

In de prijs zijn enkel de goederen, werken en diensten inbegrepen die expliciet in de offerte worden vermeld. Goederen, werken en diensten die niet expliciet vermeld staan in de offerte en aanpassingen die pas na ondertekening van de offerte worden doorgegeven, worden steeds apart aangerekend (wat betreft de goederen), dan wel in regie uitgevoerd aan 45 euro per uur (excl. btw) of het afgesproken tarief (wat betreft de werken en diensten).

BIJ VERKOOP zal bij het plaatsen van de bestelling onmiddellijk de integrale prijs worden gefactureerd.

BIJ VERHUUR zal bij het plaatsen van de bestelling een voorschot ten belope van 50% van de prijs zoals voorzien in de offerte verschuldigd zijn. Hiervoor wordt voorschotfactuur opgemaakt. Het saldo wordt gefactureerd op het moment van levering of ophaling.

LEVERINGSTERMIJN

Een leveringstermijn van vier tot acht weken dient te worden in acht genomen, tenzij uitdrukkelijk een vroegere datum van levering wordt overeengekomen.

In geval van vertraging in de levering, verwijtbaar aan Stretched.be, zal de vergoeding door Stretched.be beperkt zijn tot de directe schade die de klant bewijst te hebben geleden. Zij is niet aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van – doch niet uitsluitend – gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen. Bovendien zal de door Stretched.be verschuldigde schadevergoeding beperkt zijn tot maximaal de helft van de prijs zoals vermeld in de offerte.

EIGENDOM EN RISICO

BIJ VERKOOP blijven de goederen eigendom van Stretched.be tot de volledige betaling van de prijs. Dit belet evenwel niet dat alle risico’s m.b.t. verlies of beschadiging onmiddellijk, dan wel zodra mogelijk, op de klant overgaan.

De klant mag goederen waarvan de prijs niet (integraal) werd betaald niet vervreemden, incorporeren, door bestemming onroerend maken, noch in pand geven of met enig ander recht of zekerheid bezwaren ten gunste van derden. Indien de klant niet-betaalde goederen toch verkoopt, wordt de schuldvordering van de klant op de derde-koper van rechtswege op Stretched.be overgedragen, onverminderd andere rechtsmiddelen die Stretched.be kan laten gelden ten aanzien van de klant en/of de derde-koper en met dien verstande dat deze overdracht de klant op geen enkele wijze bevrijdt.

BIJ VERHUUR blijven de goederen steeds eigendom van Stretched.be. De klant neemt evenwel de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de in huur gegeven goederen vanaf (gehele of gedeeltelijke) inontvangstname, dit wil zeggen dat hij aansprakelijk is voor verlies of beschadiging, zelfs indien teweeggebracht door toeval of overmacht.

De bedongen risicoverdeling heeft zowel bij de verkoop als bij de verhuur meegespeeld bij het bepalen van de overeengekomen prijs en wordt door beide partijen aanvaard als redelijk en gerechtvaardigd.

GEBRUIKS-, ONDERHOUDS- EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

De klant staat zelf in voor het veilige gebruik van de gehuurde dan wel aangekochte goederen en voor het toezicht hierop en dit vanaf inontvangstname (zelfs gedeeltelijk), tenzij anders werd overeengekomen.

De klant dient in te staan voor het onderhoud van de geleverde goederen. De klant zal alle maatregelen treffen om de (gehuurde) goederen in goede staat te houden en vandalisme of diefstal te vermijden.

De klant zal de (gehuurde) goederen in een onberispelijke staat van netheid terugbezorgen. Indien dit niet het geval is, zullen de kosten voor reiniging of onderhoud forfaitair gefactureerd worden aan [bedrag] euro.

Het is verboden de (gehuurde) goederen op enige permanente wijze te bewerken (bv. nieten, zagen, verven, …) of de reclame van Stretched.be te verbergen of weg te halen, behalve met uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming van Stretched.be.

De klant zal alle vereiste maatregelen treffen voor veiligheid en preventie d.m.v. signalisatie, blusmateriaal, noodoproep, het respecteren (of doen respecteren) van opgelegde politiemaatregelen, …

In geval van sneeuw moet de klant onmiddellijk een verwarmingsapparaat in werking stellen om de sneeuw op de tenten permanent te doen smelten. Indien er meer dan 3cm sneeuw komt te liggen op de tenten, is er gevaar voor inzakking en zal enkel de klant aansprakelijk zijn voor de hierdoor teweeggebrachte schade t.a.v. Stretched.be en derden.

De klant wordt ingelicht dat de tenten niet geschikt zijn voor stormweer. In geval van windsnelheden van meer dan 75 kilometer per uur, dienen de tenten onmiddellijk te worden ontruimd en afgebroken. Deze verantwoordelijkheid rust op de klant en niet op Stretched.be. Indien de klant hiertoe niet (tijdig) het nodige onderneemt, zal enkel hij aansprakelijk zijn voor de geleden schade t.a.v. Stretched.be alsook t.a.v. derden.

BIJ VERHUUR zal de klant Stretched.be in ieder geval onverwijld inlichten over problemen met gehuurde goederen, zonder dat de verantwoordelijkheid hierdoor op Stretched.be wordt afgeschoven.

Indien werd overeengekomen dat Stretched.be zal instaan voor de veiligheid van en het toezicht op de goederen (bv. tijdens een evenement), zal de klant voorzien in permanente toegang tot de gehuurde goederen, dit zowel ’s nachts als overdag, bij gebrek waaraan Stretched.be niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor gebeurlijke schade, ongevallen of andere problemen. Tijdens evenementen zullen desgevallend toegangspassen ter beschikking van Stretched.be worden gesteld.

(DE)MONTAGE EN TERREINEN

INDIEN DE KLANT INSTAAT VOOR DE MONTAGE, is hij volledig verantwoordelijk voor de goede uitvoering hiervan, voor gebeurlijke ongevallen, alsook voor de eventuele schade die door de montage aan de goederen wordt veroorzaakt.

INDIEN STRETCHED.BE INSTAAT VOOR DE MONTAGE, dient de klant op de overeengekomen datum over alle vereiste toelatingen/vergunningen te beschikken. De klant dient bovendien ter plaatse aanwezig te zijn om de plek voor montage aan te wijzen en alle vragen te beantwoorden betreffende o.m. aanwezige gevaren op het terrein.

De aanwezigheid in de ondergrond of aan de oppervlakte van harde lagen, zoals bijvoorbeeld beton, of andere gevaren/moeilijkheden op het terrein moeten Stretched.be ter kennis worden gebracht vóór de ondertekening van de overeenkomst. Hetzelfde zal gelden indien het terrein niet de noodzakelijke weerstand biedt voor de verankering van de haringen (moerassige of zandige bodem …).

De bodem dient volledig vrijgemaakt en proper te zijn en mag geen niveauverschil vertonen, behalve hetgeen bij het afsluiten van de overeenkomst werd gesignaleerd. Indien de stabiliteit van de structuren wordt verzekerd door in de bodem verankerde haringen of door op de bodem gedeponeerde dode gewichten, dient de klant zich bij de bevoegde instantie te informeren teneinde zich ervan te vergewissen dat er geen enkel risico is op beschadiging van ondergrondse gas-, water-, elektriciteit-, telefoonleidingen,…

Iedere vertraging van het monteren of demonteren die te wijten is aan het niet geschikt maken van het terrein, het niet vrij of stabiel zijn van het terrein, het niet ontruimd zijn van de tent(en), etc. zal in regie worden gefactureerd aan 45

euro per uur (excl. btw) of het afgesproken tarief (huurverlenging, bijkomende verplaatsingen, verlenging van de werkuren, …).

Indien het monteren van de goederen geen voortgang kan vinden ingevolge het door de klant niet voldaan zijn aan de voorgaande bepalingen, het ontoegankelijk of onwerkbaar zijn van het terrein, het niet hebben van de vereisten toelatingen, … blijft de klant de integrale prijs verschuldigd en wordt Stretched.be geacht haar deel van de overeenkomst te hebben nageleefd.

Alle aan het terrein en de uitrusting daarvan veroorzaakte schade zijn ten laste van de klant, behoudens in geval van zware nalatigheid of zware fout dan wel opzet in hoofde van de medewerkers van Stretched.be.

In geen geval zullen de medewerkers of de vrachtwagens van Stretched.be andere transporten of werkzaamheden voor de klant uitvoeren.

WACHTTIJD BIJ LEVERING

Indien bij aankomst van de vrachtwagen op de door de klant aangegeven locatie de klant, of de door hem aangeduide derde(n), niet aanwezig zijn, zal er een wachttijd van maximum vier uur in acht worden genomen. De verloren uren zullen worden gefactureerd aan de prijs in regie (45 euro per uur (excl. btw) of het tarief zoals afgesproken).

Na het verstrijken van deze periode van vier uur, zal Stretched.be het recht hebben zijn werkkrachten, goederen en vrachtwagens terug naar de opslagplaats te doen keren zonder hiervoor enige vergoeding verschuldigd te zijn en zonder dat de klant het recht heeft de betaling van de prijs, noch geheel noch gedeeltelijk, op te schorten of te weigeren.

AANSPRAKELIJKHEID

De klant is aansprakelijk voor alle schade aan de gehuurde dan wel aangekochte goederen als gevolg van opslag, montering door de klant of een derde, ingebruikname, ongepast gebruik, …

De klant is tevens aansprakelijk wat betreft schade aan goederen of personen die een gevolg zijn van gebruik van of genot van de gehuurde of aangekochte goederen of ingevolge ongeval met deze. De klant zal Stretched.be integraal vrijwaren zo zij toch door een derde zou worden aangesproken.

Stretched.be kan voor schade of ongevallen veroorzaakt door de gehuurde of aangekochte goederen enkel worden aangesproken indien deze het gevolg zijn van zware fout of zware nalatigheid in hoofde van haarzelf of haar medewerkers.

Indien Stretched.be, voor om het even welk (schade)feit en voor om het even welke reden, aansprakelijk wordt bevonden, zal de vergoeding hiervoor beperkt zijn tot de directe schade die de klant heeft geleden. Zij is niet aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van – doch niet uitsluitend – gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. Iedere aansprakelijkheid is in ieder geval maximaal beperkt tot de prijs zoals vermeld in de offerte. Dit behoudens andersluidende bepalingen opgenomen in onderhavige algemene voorwaarden.

FACTUREN EN BETALINGEN

De facturen van Stretched.be zijn betaalbaar binnen veertien dagen na factuurdatum. Facturen die op de vervaldag niet zijn betaald, zullen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een verwijlinterest van 1% per maand. Bovendien zal het bedrag worden vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, zonder dat dit minder kan zijn dan 125 euro en onverminderd het recht van Stretched.be om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijke geleden schade. Bij betalingsachterstal heeft Stretched.be het recht de (verdere) uitvoering van elke overeenkomst met de klant te schorsen.

Iedere levering vormt een afzonderlijke transactie en Stretched.be aanvaardt geen enkele compensatie uit hoofde van retour, geschil, betwisting, enz., behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord.

Onverminderd eerdere, al dan niet stilzwijgende aanvaarding, wordt de klant geacht een factuur te hebben aanvaard bij gebrek aan concreet gemotiveerd protest binnen de 15 dagen na ontvangst van de factuur.

KLACHTEN

De klant dient de aangekochte dan wel gehuurde goederen grondig te controleren bij inontvangstname. De inontvangstname geldt als aanvaarding van de goederen en de staat ervan.

In ieder geval worden goederen onherroepelijk geacht te zijn aanvaard bij gebrek aan schriftelijke klacht per aangetekend schrijven binnen acht dagen na inontvangstname. Indien de klant gebreken opmerkt bij het monteren van de goederen, dienen deze klachten uiterlijk de eerstvolgende werkdag per aangetekend schrijven aan Stretched.be te worden medegedeeld, voor zover deze termijn eerder verstrijkt dan de eerder vermelde acht dagen na inontvangstname.

Klachten m.b.t. de montage van goederen door Stretched.be moeten, op straffe van verval, gericht worden tot de monteurs zodra de montage is uitgevoerd en bovendien bevestigd per aangetekend schrijven, uiterlijk de eerstvolgende werkdag volgend op de montage.

Indien de klacht m.b.t. gehuurde of verkochte goederen gegrond bevonden wordt, kan Stretched.be enkel worden verplicht over te gaan tot het vervangen of kosteloos herstellen van de goederen dan wel de gebrekkige onderdelen daarvan. Een eventueel gebrek ontheft de klant niet van zijn of haar betalingsverplichting.

Klachten moeten per aangetekend schrijven worden gemeld. Voor de controle van de tijdigheid van de klacht wordt de verzenddatum in acht genomen.

Deze bepaling geldt onverminderd andersluidende wettelijke bepalingen van dwingend recht of die de openbare orde raken.

GARANTIE – CONSUMENT

Zo de klant consument is, is Stretched.be aansprakelijk voor niet-conformiteit van de geleverde goederen voor een periode van twee jaar na levering (de

wettelijke garantie in de zin van de artikelen 1649bis e.v. Burgerlijk Wetboek). Indien het gebrek zich manifesteert binnen de zes maanden na de levering, wordt vermoed dat het gebrek bestond bij levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het gebrek. Manifesteert het gebrek zich vanaf de zevende maand tot en met het tweede jaar na levering, dan dient de klant te bewijzen dat het gebrek bestond bij levering. De klant dient Stretched.be onverwijld na ontdekking van het gebrek, en uiterlijk binnen een termijn van twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, via aangetekend schrijven hiervan in te lichten.

Als er zich een gebrek voordoet onder de hierboven vermelde voorwaarden, heeft de klant de keuze tussen een kosteloze herstelling of vervanging. Stretched.be heeft het recht de herstelling of vervanging te weigeren indien die buiten verhouding is, gelet op de waarde van de goederen, de ernst van het gebrek, de vraag of een alternatieve vorm van genoegdoening mogelijk is zonder enige overlast voor de klant.

ANNULERING

BIJ VERKOOP, kan de klant de koopovereenkomst op eender welk moment voorafgaand aan de levering annuleren, mits betaling van 25% van de prijs zoals opgenomen in de offerte.

BIJ VERHUUR, kan de klant de huurovereenkomst annuleren mits betaling van hiernavolgende annuleringsvergoeding:

*in geval van annulering uiterlijk acht dagen voor de geplande levering / ophaling: 25% van de prijs zoals opgenomen in de offerte.

*in geval van annulering minder dan acht dagen voor de geplande levering / ophaling: 50% van de prijs zoals opgenomen in de offerte.

Stretched.be is gerechtigd hiertoe het betaalde voorschot (gedeeltelijk) in te houden.

Dit artikel geldt onverminderd hiernavolgend artikel m.b.t. de verkoop op afstand bij consumenten.

VERKOOP OP AFSTAND – CONSUMENT

Indien er sprake is van een verkoop op afstand, heeft de klant het recht om binnen 14 dagen, en zonder opgave van redenen, de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de klant, of een door de klant aangeduide derde, het aangekochte goed fysiek in bezit krijgt, dan wel 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst tot verhuur. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper via een ondubbelzinnige verklaring (bv. per post of per e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. De betaalde prijs zal integraal worden terugbetaald. De kostprijs voor het terugzenden/ophalen door Stretched.be van de goederen zijn evenwel ten laste van de klant en zullen worden gefactureerd, dan wel gecompenseerd.

BIJ VERHUUR, zal de klant, indien hij de uitvoering van de diensten binnen de herroepingstermijn verwacht, geacht worden afstand te doen van zijn recht op herroeping.

BIJ VERKOOP, is de klant aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg zijn van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Deze bepaling is enkel van toepassing in geval van verkoop op afstand en op klanten die onder de wettelijke definitie van “consument” vallen (artikel I.1, 2° WER).

OVERMACHT

Ieder geval van overmacht ontheft de partij in wiens hoofde er sprake is van overmacht tot uitvoering van diens verbintenis, en geeft bovendien het recht over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst, zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn.

Worden in ieder geval als gevallen van overmacht beschouwd: natuurrampen, gewapende conflicten, sociale onrust, misdrijven, ziekte, epidemieën of pandemieën, stroom- of telecomonderbreking, economische factoren (vertragingen in leveringen, wijziging van transporttarieven, tekort aan grondstoffen, enz.), ongevallen (brand, explosie, enz.), overheidsingrijpen (fiscale maatregelen, onteigening, import- of exportembargo’s, (lockdown)maatregelen), enz…).

SPLITSBAARHEID

Eventuele nietigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden zal beperkt worden tot die omstandigheden waarin de betreffende bepaling(en) strijdig is (zijn) met de openbare orde of dwingend recht en tast de geldigheid van overeenkomst voor het overige niet aan. Een nietige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zal van rechtswege vervangen worden door een wel geldige en afdwingbare bepaling die zoveel als mogelijk de bedoeling van de getroffen bepaling benadert.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

De verhouding tussen partijen wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschil zullen enkel de rechtbanken van de plaats waar de zetel van Stretched.be gevestigd is, territoriaal bevoegd zijn.

Stretched.be BV

Kapellestraat 8 8750 Wingene

T 0471 44 60 13

E dennis@stretched.be

BTW 0568 692 984

FORTIS BE23 0017 5086 8891 BIC GEBABEBB